Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego SHIMA

 

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowago SHIMA znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.shima.pl.

2. Sklep www.shima.pl jest prowadzony przez Kamila Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

SHIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Adres siedziby:                   ul. Aleja Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa

Biuro i korespondencja:   ul. I. Mościckiego, 24-100 Puławy

NIP 525-277-10-53

REGON 381851151

KRS 0000758638

e-mail:biuro@shima.pl

3. SHIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oświadcza, iż posiada tytuł prawny do wszystkich przedmiotów prawa autorksiego i prawa własności intelektulanej zamieszczonych na stronie sklepu (tj.znaki towarowe i symbole), a ich wykorzystanie – częściowo lub w całości - bez uzyskania wcześniejszej zgody jest zakazane.

4. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia konta Klienta oraz złożenia zamówienia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią, jest ona dla niego jasna i zrozumiała i że akceptuje postanowienia regulaminu w całości, bez zmian.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży w sklepie internetowym SHIMA możliwe jest po skutecznym (tj. prawidłowym) wypełnieniu i zaakceptowaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia konta klienta.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych;
 2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 3. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

 1. Klient dodaje wybrany towar do koszyka po czym przechodzi do realizacji zamówienia,
 2. Klient posiadający konto klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do jego realizacji. Użytkownik, który nie posiada konta klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację zamowienia,
 3. Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób zapłaty ceny towaru wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami realizacji zamówienia,
 4. Klient dokonuje akceptacji akceptacją Regulaminu sklepu internetowego,
 5. Klient przesyła sprzedawcy zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności sklepu internetowego,
 6. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty całkowitej wartości zamówienia,
 7. sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie przyjącia zamówienia  na podany przez Klienta adres
  e-mail.

4. W przypadku gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa ponieważ towar jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o tym fakcie oraz o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego jakości oraz przeznaczeniu pierwotnego zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni) zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Klienta już zapłacone na rzecz Sprzedawcy. Zwrot kosztów następuje w taki sam sposób w jaki otrzymano zapłatę, lub inny zgodnie ustalony przez strony.

5. Sprzedawca informuje na stronie sklepu internetowego o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu towaru.Dostępność towarów w Sklepie w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że towary te będą dostępne zawsze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

 

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez Sprzedającego w trybie opisanym powyżej.

 

IV. CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym SHIMA są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki towaru są wyświetlane na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę oraz koszty przesyłki. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

3. Termin płatności wartości zamówienia wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. Promocje obowiązujące w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

5 Akceptujemy następujące formy płatności:

 1. tradycyjny przelew bankowy
 2. przelew on-line – za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 3. gotówką przy odbiorze – wysyłka towaru za pobraniem przez Przewoźnika.

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Na czas realizacji zamówienia składają się:

 1. czas kompletacji zamówienia przez pracowników firmy, w tym: przyjącie zamównia, pakowanie oraz przekazanie zamówienia do wysyłki realizowanej przez przewoźnika,
 2. czas dostawy zamówienia realizowanej przez przewoźnika.

3. Przeciętny czas kompletacji zamówinia do wysyłki to:

 1. 24 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym – w przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności online,
 2. 24 godziny od momentu złożenia zamówienia - w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze,

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą kompletowane i wysyłane do końca następnego dnia roboczego.

4. Przeciętny czas dostawy zamówienia przez Przewoźnika to 1-2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

5. Za zakupione towary wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Klienta.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy pisemne oświadczenie korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu – link.

4. Wypełniony formularz odstąpienia od umowy należy wysłać na adres:

SHIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. I. Mościckiego 
24-100 Puławy

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać stosowne oświadcznienie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy o ile konsument za nie zapłacił).

7. Sprzedawca dokona zwrotu  płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VII. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm.) orazustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

2. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru:

 1. korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu – link
 2. w formie pisemnej.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 1. informację o przyczynach reklamacji (opis wady),
 2. żądanie Klienta dotyczące skorzystania z prawa do reklamacji,
 3. informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej, kopia faktury lub paragonu.

4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres:

SHIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. I. Mościckiego 
24-100 Puławy

5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Jeżeli do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi doszło w ciągu 12 miesięcy od daty wydania towaru,  domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili zawarcia Umowy. Po tym okresie ciężar dowodowy spoczywa na konsumencie.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu www.shima.pl.